Bermudský trojúhelník ve veřejných zakázkách

13. února 2019 09:00-16:00 hod

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

Absolvoval magisterské studium, rigorózní i doktorskou zkoušku na Právnické fakultě v Brně. Dlouhodobě se specializuje na problematiku správního práva, práva hospodářské soutěže, zejména pak práva zadávání veřejných zakázek, a zabývá se dále otázkami spojenými se společnými evropskými politikami podpory a pomoci, evropskými strukturálními a investičními fondy.  V minulosti působil mj. jako místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pověřený vedením Sekce veřejných zakázek jako prvostupňového orgánu výkonu dozoru nad zadáváním veřejných zakázek a zvláštními postupy, člen Kolegia ministryně Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro oblast veřejného investování, Expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj pro veřejné zakázky, předseda Pracovní skupiny pro řešení aplikace zákona o veřejných zakázkách ÚOHS, člen řady pracovních skupin pro řešení problematiky veřejných zakázek a fondů na ústřední úrovni, účastnil se pravidelných jednání Pracovní skupiny Evropské komise pro vládní experty v oblasti zadávání veřejných zakázek či jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy.  Má bohaté zkušenosti nejen se správním řízením a dalšími postupy při dozoru nad dodržováním zákona o zadávání veřejných zakázek a souvisejících právních předpisů, ale též s každodenní praxí zadavatele. V legislativní oblasti je spoluautorem řady právních norem. Dále je autorem mnoha odborných článků týkajících se práva zadávání veřejných zakázek, evropského a správního práva, je spoluautorem vysokoškolské učebnice, má dlouholeté zkušenosti s přednášením na konferencích, symposiích a akademické půdě. Působí mj. i jako člen redakční rady časopisu Veřejné zakázky v praxi.

Forma Seminář
Datum 13. února 2019
Délka 1 den (09:00 - 16:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro Zadavatele; majitele firem; manažery firem; specialisty ve veřejných zakázkách; všichni kdo se podílejí na přípravě veřejných zakázek

Cíl

Seminář se v prvé části zaměří na nejaktuálnější otázky dozoru nad zadáváním veřejných zakázek. Cílem je seznámení posluchačů s principy a praktickým přístupem k jednotlivým institutům přezkumu veřejných zakázek, co možná nejefektivnějším možnostem a způsobům obrany.

Dále budou posluchači seznámeni se správným praktickým zadáním tzv. stravenek, což je vzhledem ke zcela protichůdné rozhodovací praxi ÚOHS i soudů v zadavatelské praxi zdrojem řady problémů. Posluchači budou seznámeni s veřejně nedostupnými závěry ÚOHS.

Po absolvování semináře posluchači ovládnou správnou identifikaci, zda v konkrétním případě jde o zadavatele veřejných zakázek dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ s povinností zadat veřejnou zakázku dle zákona. Diskuse bude o provázanosti s řadou nových právních předpisů, které nebyly za účinnosti zákona o veřejných zakázkách aplikovány, a proto půjde o zcela nové poznatky a přístupy z praxe.

V neposlední řadě je cílem semináře seznámit posluchače s limity zadávací podmínky prohlídky stavby tak, aby se vyvarovali nezákonného použití, jak to bylo identifikováno i v rozhodovací praxi, která však není veřejně dostupná.

V ceně je zahrnuto

Každý účastník od nás obdrží tištěné materiály k této problematice. Po celý den pro Vás máme připravené ovocné šťávy, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na dopolední přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků a další drobné občerstvení. K obědu od nás dostanete stravenku, kterou můžete využít v místních restauracích. Rozsah a náplň
1. Praktické řešení situací dozoru nad zadáváním veřejných zakázek (ústřední téma)

  • Východiska právní úpravy námitek, jejich vyřízení, podání návrhu a povinností zadavatele ohledně vyjádření a dokumentace.
  • Problematika námitek proti postupu mimo zadávací řízení.
  • Sporné otázky spojené s blokační lhůtou.
  • Úskalí řízení o návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy. Jaké argumenty uplatňovat před úřadem ohledně neuložení nápravného opatření.
  • Odložení uložení zákazu plnění ze smlouvy - nová úprava nebo to tu bylo vždy?
  • Problematické otázky a jejich postupy
  • Problematika podnětů a jejich vyřizování ÚOHS

2. Zadavatel jako jiná právnická osoba dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ

  • co jsou potřeby veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, pro splnění definice zadavatele?
  • konkrétní příklady posouzení otázky rozhodujícího vlivu pro naplnění definice zadavatele

 

Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Přihlaste se na školení: Bermudský trojúhelník ve veřejných zakázkách
Celkem 3 872 Kč (s DPH)

Partneři

Více