Školení na míru

 

99% spokojenost našich klientů 


Máte více zaměstnanců, které byste potřebovali proškolit z konkrétní problematiky a sladit vzdělávání k vašim potřebám?

Rádi byste proškolili celou sborovnu například v přípravném týdnu? Naši lektoři rádi přijedou za vámi.

Máme stálý kvalitní vzdělávací tým, vyučující jsou praktici v oboru.

Tradice a garance - školíme a vzděláváme již dvacet let 

Zůstaňte s námi a vzdělávejte se i nadále. 

Pro více informací a cenovou kalkulaci kontaktujte: 
Mgr. Lucie Vítovcová
tel.: 733 739 290, 
e-mail: lucie.vitovcova@otidea.cz

ZAMĚŘENÍ ŠKOLENÍ, KTERÉ JSME PRO VÁS SCHOPNI PŘIPRAVIT NA MÍRU:

 

Veřejné zakázky pro zadavatele:

Zákon o zadávání veřejných zakázek
Všechny druhy veřejných zakázek v kostce
Veřejná zakázka pro nováčka zadavatele
Průvodce veřejnými zakázkami- druhy a průběh zadávacích řízení
Úvod do administrace veřejných zakázek pro nováčky zadavatele
Zadávací dokumentace a aktuální dění ve veřejných zakázkách
Zadávání VZMR s praktickým příkladem
Zadávání nadlimitních zakázek s praktickým příkladem
Zadávání zakázek na základě rámcové smlouvy
Zadávání zakázek u dodávek na strážní a úklidové služby
Zpracování zadávací dokumentace a nastavení kvalifikačních kritérií
Časté omyly a klíčové momenty realizace veřejné zakázky
Úskalí nejnižší nabídkové ceny, jak popsat a zadat hodnotící kritéria
Opakované zakázky a rámcové smlouvy
Nejčastější pochybení zadavatelů a rozhodovací praxe ÚOHS
Workshop - Příprava zadávací dokumentace
Workshop - Jak popsat a zadat hodnotící kritéria
Workshop - Kompletní práce komisí
Workshop - Práce s profilem zadavatele a formuláři VVZ

 

Veřejné zakázky pro dodavatele:

Zákon o zadávání veřejných zakázek
Vše podstatné pro uchazeče o veřejnou zakázku
Veřejná zakázka pro nováčka dodavatele
Kde hledat veřejnou zakázku a jak porozumět zadávací dokumentaci
Jak porozumět zadávací dokumentaci a vytvořit nabídku
Jak podat nabídku do veřejné zakázky malého rozsahu
Nabídky podávané ve sdružení
Nedostatky v prokazování kvalifikace a rozpory v nabídce
Námitky a návrhy k ÚOHS, konkrétní rozhodnutí
Nejčastější chyby při sestavování nabídek
Workshop - Příprava nabídky do výběrového řízení
Workshop - Jak bojovat proti zakázce ušité na míru
Workshop - Příprava námitek a obrana proti nesprávnému postupu zadavatele

 

Školství:

Využití umělé inteligence (AI) pro pedagogy
Tandemová výuka
Využití ICT ve výuce
Formativní hodnocení
Třídnické hodiny
Třídní nekázeň
Indikovaná a selektivní prevence
Komunikace s rodiči
Šikana a kyberšikana
Wellbeing
Řešení rizikového chování ve škole
Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách
Sebehodnocení jako jedna ze stěžejních dovednosti žáka
Návyková rizika a jejich prevence
Spolupráce školy a OSPOD
Agrese a agresivita u žáků
Hry a činnosti pro prevenci agresivity v předškolním zařízení či v družině
Spolupráce učitele a asistenta pedagoga
Školní třída jako sociální skupina 
Možnosti práce se školní třídou za účelem budování pozitivního klimatu
Žák s výchovnými problémy a jeho zařazení do prvního stupně PO
Tvorba IVP a jeho vyhodnocování
Vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
Jak komunikovat ve školním prostředí
Jak nevyhořet v pedagogické profesi
Metody a formy pedagogické práce
Zapojme rodiče do výchovně vzdělávacího procesu

 

Měkké dovednosti:

Komunikace, asertivita 
Manažerské dovednosti
Obchodní dovednosti
Práce se stresem a prevence syndromu vyhoření
Psychologie práce s lidmi
Vyjednávání se zákazníky, komunikace
Komunikační dovednosti
Management času, řízení projektů
Obrana proti manipulaci
Psychohygiena ve vedení lidí a týmů
Seminář pro management, projektové vedoucí-lídrovství
Vyjednávání v obtížných situacích
Řešení konfliktů
Týmová práce

 

Český jazyk:

Český pravopis v úřední a obchodní praxi
Efektivní stylizace (nejen) úředních písemností
Úprava úředních a jiných dokumentů podle ČSN 01 6910
Kurz české interpunkce

 

Právo, pracovní právo:

Závazkové vztahy
Pracovněprávní aktuality
Skončení pracovního poměru
Pracovněprávní minimum pro manažery a vedoucí zaměstnance
Problematika zaměstnávání cizinců
Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Zákoník práce z pohledu personalisty a mzdové účetní
Správné skončení pracovního poměru včetně soudní judikatury
Kolektivní vyjednávání